Vlastnosti betónu ošetreného kryštalickou izoláciou Xypex

 • Betón odoláva extrémne vysokému hydrostatickému tlaku z pozitívnej alebo negatívnej strany

Xypex odoláva extrémnym hydrostatickým tlakom z pozitívneho alebo negatívneho povrchu betónovej dosky. Vzhľadom k tomu, Xypex nie je závislý na priľnavosti k povrchu betónu a namiesto toho sa stáva neoddeliteľnou súčasťou betónovej hmoty, je schopný odolať extrémnym hydrostatickým tlakom z obidvoch strán (pozitívnej alebo negatívnej) betónu.

 • Xypex je schopný znížiť koeficient priepustnosti vody v betóne
 • Betóny ošetrené Xypexom sú nepriepustné a trvalo odolné pre transformátorový olej, ropu, naftu, benzín, silážne šťavy
 • Za prítomnosti vody prerastajú kryštalické formácie Xypex v betóne do hĺbky min. 350 mm
 • Xypex ochraňuje betón pred chemikáliami, ktorých pH sa pohybuje v rozmedzí o 3 – 11 pri trvalom kontakte a rozmedzí pH 2,0 – 12,0 pri periodicky sa opakujúcom kontakte

Tým, že bráni prieniku agresívnych chemikálií, Xypex pomáha kontrolovať problémy síranov, lúhovaniu, alkalickým reakciám kameniva, karbonatácii a korózii. Pretože Xypex je pH špecifický (nie chemicky špecifický), chráni betón pred chemikáliami, ktorých pH je 3,0 až 11,0 pri stálom kontakte, alebo 2,0 až 12,0 pri periodických kontaktoch.

 • Betón ošetrený Xypexom je odolný aj v prostrediach XC4, XD3, XF4, XA3
 • Xypex zaceľuje v betóne stabilizované trhliny až do veľkosti 0,4 mm

Xypex tesní vlasové trhliny až do 0,4 mm s vlhkosťou ako katalyzátorom. Xypex chemicky reaguje s produktmi hydratácie cementu a tvorí nerozpustné kryštály vnútri pórov, dutín a kapilárach betónovej hmoty. Pre overenie uvedenej vlastnosti bola vypracovaná skúšobná metodika, ktorá bola zaradená do zoznamu akreditovaných skúšok.

 • Xypex priamo znižuje vznik zmrašťovacích a expanzných trhlín v betóne až do 30 % tým, že pri chemickej reakcii spotrebováva zostatkovú zámesovú vodu
 • Xypex za prítomnosti vody prerastá v betóne rovnomerne vo všetkých smeroch
 • Xypex ochraňuje betón proti karbonatácii

XYP-00005Xypex zhutňuje štruktúru betónu i z hľadiska prieniku plynných médií. Karbonatácia betónu, prebiehajúca v dôsledku interakcie plynného oxidu uhličitého, obsiahnutého vo vzduchu, s cementovým tmelom, je výrazne spomalená. Použitie Xypexu umožňuje znížiť hrúbku krycej vrstvy betónu nad výstužou. Pri zachovaní normovaného krytia naopak zvyšuje trvanlivosť konštrukcie, a to najmä v náročných expozičných podmienkach.

 •  Xypex realkalizuje karbonatizovaný betón
 • Xypex zabraňuje priesakom soľných roztokov betónom a ochraňuje tak výstuž proti pôsobeniu chloridov

Xypex kryštalická technológia zabraňuje prieniku vody, soľných roztokov a rade agresívnych chemikálií v novostavbách aj pri sanačných aplikáciách. Xypex umožňuje betónu „vydýchať“ existujúce pary s vylúčením vstupu nových.

 • Betóny s aplikáciou Xypexu je možné použiť v prostredí značne nasýtenom vodou s rozmrazovacími prostriedkami

Ak nemrazuvzdorný betón v konštrukcii ešte nevykazuje výrazné mrazové poškodenia, môže aplikácia hmôt Xypex spomaliť proces degradácie tým, že zníži množstvo voľnej a povrchovo viazanej vody v otvorenom veľkom pórovom systéme betónu. Ak už betón v konštrukcii vykazuje znaky vážnejšieho poškodenia, je potrebné vhodným spôsobom odstrániť poškodenú vrstvu až na zdravý súdržný betón, aplikovať vrstvu hmoty s chemickou bázou Xypex a potom reprofilovať vhodnými, mechanicky kotvenými maltami pre sanácie betónových konštrukcií.

 • Betóny s aplikáciou Xypexu sú odolné proti síranom aj síričitanom

XYP-00004Degradácia betónových konštrukcií vplyvom síranovej reakcie je častým javom. V zásade sa jedná o chemickú reakciu síranového roztoku a cementu. Jedná sa o transportný proces, síranový roztok sa musí dostať do betónu, aby mohla reakcia prebiehať. Xypex spoľahlivo tesní transportné cesty v betóne pre kvapaliny, vrátane síranového roztoku, čím zabraňuje škodám vznikajúcim pod povrchom konštrukcie. Z výsledkov všetkých vykonaných testov vyplýva, že Xypex spomaľuje priebeh negatívnych reakcií natoľko, že predlžuje životnosť konštrukcií až o desiatky rokov.

 • Betónové konštrukcie ošetrené materiálmi Xypex tvoria pri dodržaní tesnosti spojov protiradónovú bariéru
 • Xypex vytváraním nerozpustných kryštalických formácií v betóne zvyšuje pevnosť betónu
 • Xypex je trvalý, aplikácia Xypexu zvyšuje životnosť betónu

  Vlastnosti Xypexu sa zachovávajú po celú dobu životnosti betónu. Použitý Xypex, na rozdiel od väčšiny ostatných systémov, sa stáva trvalou súčasťou štruktúry betónu. Jeho unikátny dendritický kryštalický rast sa za normálnych podmienok nezhoršuje a kryštalický proces sa obnovuje kedykoľvek pri novej dotácii vodou.

 •  Kryštalická technológia Xypex je menej nákladná, ako väčšina ostatných metód hydroizolácie

  Špeciálny produkt Xypex Admix sa vmieša do betónovej zmesi v čase prípravy betónovej zmesi. Pri použití Xypex Admix je proces betónovania a izolovania zlúčený do jednej činnosti, projektanti a dodávatelia tak šetria čas v harmonograme POV. Xypex Admix predstihuje iné metódy pre svoju unikátnu schopnosť stať sa skutočne neoddeliteľnou súčasťou hmoty betónu.

 • Xypex účinne zvyšuje schopnosť betónu chrániť výstuž pred negatívnymi vplyvmi bludných prúdov

Vďaka overenej schopnosti Xypexu zatesniť betón, je možné použiť menšie krytie, ako u konštrukcií zo štandardného vodostavebného betónu. Tým sa zároveň zníži riziko vzniku trhlín, ktorými môže voda prenikať priamo k výstuži. Ak napriek tomu trhliny vzniknú, Xypex ich spoľahlivo dotesní až do šírky 0,4 mm.