Ako funguje kryštalická technológia Xypex

Kryštalická technológia zlepšuje nepriepustnosť a trvácnosť betónu tak, že vyplní a uzatvorí póry, kapiláry, mikrotrhliny a iné prázdne miesta nerozpustnou a vysoko odolnou kryštalickou štruktúrou. Tesniaci účinok je založený na dvoch jednoduchých reakciách, jednej chemickej a druhej fyzikálnej. Betón má chemický charakter. Pri hydratácii cementu reakcia medzi vodou a cementom spôsobí, že vznikne tvrdá pevná hmota. Pri tejto reakcii vznikajú aj ďalšie vedľajšie chemické produkty, ktoré zostávajú v betóne nevyužité.

Pri kryštalickej izolácii sa do betónovej zmesi pridajú ďalšie chemické látky. Keď tieto dve skupiny chemických látok, teda vedľajšie produkty hydratácie cementu a kryštalické chemické látky, zmiešame v prítomnosti vlhkosti, vzniká chemická reakcia. Konečným produktom tejto reakcie je nerozpustná kryštalická štruktúra. Takáto kryštalická štruktúra vzniká len tam, kde je prítomná vlhkosť, takže sa tvorí v póroch a kapilárnych cestách v betóne a prasklinách, ktoré sú spôsobené zmrašťovaním. Kamkoľvek sa voda dostane, kryštalická izolácia vyplní póry, prázdne miesta a trhliny.

Keď aplikujeme kryštalickú izolačnú vrstvu na povrch, či už ako náter, metódou suchého posypu na čerstvý betónový koberec alebo vo forme prísady do betónu, spustí sa proces nazývaný chemická difúzia. Princíp difúzie spočíva v tom, že roztok vysokej hustoty migruje cez roztok nízkej hustoty dovtedy, kým sa hustoty oboch roztokov nevyrovnajú. Z toho vyplýva, že keď je betón pred aplikáciou kryštalickej izolácie nasiaknutý vodou, predstavuje voda roztok s nízkou hustotou.

Reakcia prebieha dovtedy, kým sa kryštalické chemické látky nevyčerpajú, alebo kým je k dispozícii voda. Chemickou difúziou sa tieto chemické látky prenesú pod povrch betónu do hĺbky minimálne do hĺbky 350 mm. Ak voda prenikla len 50 mm pod povrch betónovej konštrukcie, potom sa dostanú kryštalické formácie len do hĺbky kopírujúcej prienik vody a tam sa chemická reakcia zastaví. V prítomnosti vody a vlhkosti majú stále potenciál migrovať ďalších minimálne 300 mm.

Betón (neošetrený)
Betón (neošetrený)
Xypex kryštalizácia (inicializácia kryštalizácie)
Xypex kryštalizácia (inicializácia kryštalizácie)
Xypex kryštalizácia (rozvinutá kryštalizácia)
Xypex kryštalizácia (rozvinutá kryštalizácia)

Namiesto znižovania pórovitosti betónu, ako je tomu pri vodných reduktantoch, plastifikátoroch a superplastifikátoroch, tvorba kryštalickej štruktúry zabezpečuje vypĺňanie a uzavretie prázdnych miest v betóne tak, aby sa kryštalická štruktúra stala integrovanou a trvalou súčasťou betónovej konštrukcie.

Pretože sa kryštalické formácie nachádzajú v betóne a nie sú vystavené povrchovým vplyvom, nemôžu sa, ako napríklad membrány alebo povrchové nátery, prepichnúť alebo inak poškodiť.

Kryštalická Izolácia Xypex je vysoko odolná voči chemikáliám s hodnotou pH v rozmedzí 3 – 11 pri trvalom a v rozmedzí pH 2 – 12 pri periodickom kontakte s týmito látkami. Kryštalická impregnácia toleruje konštantné teploty v rozmedzí od -32 °C do +130 °C. Vlhkosť, ultrafialové žiarenie a množstvo kyslíka nemajú žiaden vplyv na pôsobenie produktu.

Kryštalická izolácia ponúka ochranu proti nasledujúcim javom a prostriedkom:

  • zabraňuje pôsobeniu CO, CO2, SO2 a NO2, t. j. plynov, ktoré spôsobujú korozívny jav nazývaný „karbonizácia“. Karbonizácia je proces, pri ktorom vonkajšie plyny zapríčiňujú deštrukciu povrchových vrstiev betónu, čo sa prejavuje znížením pevnosti.

Skúšky karbonizácie ukázali, že multiplikatívna tvorba kryštálov tiež obmedzuje prenikanie plynov do betónu, čím sa významne spomaľuje povrchová karbonizácia, pri ktorej sa znižuje alkalita a pevnosť povrchových vrstiev betónu.

  • chráni betón pred alkalickou reakciou kameniva v betóne (AAR) tým, že odoberá vodu procesom, ku ktorým je náchylné kamenivo.
  • Rozsiahle skúšky difúzie chloridových iónov ukázali, že betónové konštrukcie chránené kryštalickou izoláciou Xypex bránia difúzii chloridov. Vďaka tomu je chránená aj oceľová výstuž a predchádza sa poškodeniam, ktoré vznikajú v dôsledku oxidácie a expanzie oceľovej výstuže.

Tradičnejšie metódy ochrany betónu, napríklad membrány alebo iné nátery, nezbavujú betón náchylnosti na poškodenie vodou alebo chemikáliami. Len kryštalická technológia umožňuje utesnenie pórov a mikrotrhlín betónu, ktoré sú sprievodným javom tvrdnutia a tuhnutia betónu.

tech illus FINAL copy