Ako funguje kryštalická impregnačná technológia

Kryštalická technológia zlepšuje trvácnosť a charakteristiky betónových konštrukcií, znižuje náklady na údržbu a predlžuje ich životnosť tým, že ich chráni pred pôsobením agresívnych chemických látok. Tieto vynikajúce charakteristiky vyplývajú z princípu, na akom s betónom pracuje kryštalická impregnačná technológia.

Kryštalická technológia zlepšuje nepriepustnosť a trvácnosť betónu tak, že vyplní a uzatvorí póry, kapiláry, mikrotrhliny a iné prázdne miesta nerozpustnou a vysoko odolnou kryštalickou štruktúrou. Tesniaci účinok je založený na dvoch jednoduchých reakciách, jednej chemickej a druhej fyzikálnej. Betón má chemický charakter. Pri hydratácii cementu reakcia medzi vodou a cementom spôsobí, že vznikne tvrdá pevná hmota. Pri tejto reakcii vznikajú aj ďalšie vedľajšie chemické produkty, ktoré zostávajú v betóne nevyužité.

Pri kryštalickom izolácii sa do betónovej zmesi pridajú ďalšie chemické látky. Keď tieto dve skupiny chemických látok, teda vedľajšie produkty hydratácie cementu a kryštalické chemické látky, zmiešame v prítomnosti vlhkosti, vzniká chemická reakcia. Konečným produktom tejto reakcie je nerozpustná kryštalická štruktúra. Takáto kryštalická štruktúra vzniká len tam, kde je prítomná vlhkosť, takže sa tvorí v póroch a kapilárnych cestách v betóne a prasklinách, ktoré sú spôsobené zmrašťovaním. Kamkoľvek sa voda dostane, kryštalická izolácia vyplní póry, prázdne miesta a trhliny. Keď aplikujeme kryštalickú izolačnú vrstvu na povrch, či už ako náter, metódou suchého posypu na čerstvý betónový koberec alebo vo forme prísady do betónu, spustí sa proces nazývaný chemická difúzia. Princíp difúzie spočíva v tom, že roztok vysokej hustoty migruje cez roztok nízkej hustoty dovtedy, kým sa hustoty oboch roztokov nevyrovnajú. Z toho vyplýva, že keď je betón pred aplikáciou kryštalickej impregnácie nasiaknutý vodou, predstavuje voda roztok s nízkou hustotou. Pri aplikácii kryštalickej impregnácie na betón nanášame na povrch betónu roztok vysokej chemickej hustoty, čo vyvolá proces chemickej difúzie. Chemické látky kryštalickej impregnácie musia migrovať cez vodu (roztok nízkej hustoty) dovtedy, kým sa hustoty oboch roztokov nevyrovnajú. Chemické látky kryštalickej impregnácie sa rozptýlia v betóne, dostávajú sa do kontaktu s vedľajšími produktmi hydratácie cementu a umožňujú spustenie chemickej reakcie. Vytvára sa kryštalická štruktúra, a ako chemické látky pokračujú v migrácii cez betón prostredníctvom vody, za týmto postupujúcim frontom chemických látok pokračuje aj kryštalizácia. Reakcia bude prebiehať dovtedy, kým sa kryštalické chemické látky nevyčerpajú, alebo kým je k dispozícii voda. Chemickou difúziou sa tieto chemické látky prenesú pod povrch betónu do hĺbky minimálne do hĺbky 35 cm. Ak voda prenikla len 50 mm pod povrch betónovej konštrukcie, potom sa dostanú kryštalické formácie len do hĺbky kopírujúcej prienik vody a tam sa chemická reakcia zastaví tj. 50 mm pod povrchom. Majú však stále potenciál migrovať ďalších minimálne 300 mm, ak sa do betónu niekedy v budúcnosti znovu dostane voda a reaktivuje chemické látky.

Betón (neošetrený)
Betón (neošetrený)

Xypex kryštalizácia (inicializácia kryštalizácie)
Xypex kryštalizácia (inicializácia kryštalizácie)

Xypex kryštalizácia (rozvinutá kryštalizácia)
Xypex kryštalizácia (rozvinutá kryštalizácia)

Namiesto znižovania pórovitosti betónu, ako je tomu pri vodných reduktantoch, plastifikátoroch a superplastifikátoroch, tvorba kryštalickej štruktúry zabezpečuje vypĺňanie materiálu a uzavretie prázdnych miest v betóne tak, aby sa kryštalická štruktúra stala integrovanou a trvalou súčasťou betónovej konštrukcie.

Pretože sa kryštalické formácie nachádzajú v betóne a nie sú vystavené povrchovým vplyvom, nemôžu sa, ako napríklad membrány alebo povrchové nátery, prepichnúť alebo inak poškodiť. Kryštalická impregnácia je vysoko odolná voči chemikáliám s hodnotou pH v rozmedzí od 3 do 11 pri nepretržitom a v rozmedzí od 2 do 12 pri periodickom kontakte s týmito látkami. Kryštalická impregnácia toleruje konštantné teploty v rozmedzí od -32 °C do +130 °C. Vlhkosť, ultrafialové žiarenie a množstvo kyslíka nemajú žiaden vplyv na pôsobenie produktu.

Kryštalická impregnácia ponúka ochranu proti nasledujúcim javom a prostriedkom:

  • zabraňuje pôsobeniu CO, CO2, SO2 a NO2, t. j. plynov, ktoré spôsobujú korozívny jav nazývaný „karbonizácia“. Karbonizácia je proces, pri ktorom vonkajšie plyny zapríčiňujú deštrukciu povrchových vrstiev betónu, čo sa prejavuje znížením pevnosti.

Skúšky karbonizácie ukázali, že multiplikatívna tvorba kryštálov tiež obmedzuje prenikanie plynov do betónu, čím sa významne spomaľuje povrchová karbonizácia, pri ktorej sa znižuje alkalita a pevnosť povrchových vrstiev betónu.

  • Chráni betón pred alkalickou reakciou kameniva v betóne (AAR) tým, že odoberá vodu procesom, ku ktorým je náchylné kamenivo.
  • Rozsiahle skúšky difúzie chloridových iónov ukázali, že betónové konštrukcie chránené kryštalickou izoláciou Xypex bránia difúzii chloridov. Vďaka tomu je chránená aj oceľová výstuž a predchádza sa poškodeniam, ktoré vznikajú v dôsledku oxidácie a expanzie oceľovej výstuže.

Tradičnejšie metódy ochrany betónu, napríklad membrány alebo iné nátery, nezbavujú betón náchylnosti na poškodenie vodou alebo chemikáliami. Len kryštalická technológia umožňuje utesnenie pórov a mikrotrhlín betónu, ktoré sú sprievodným javom tvrdnutia a tuhnutia betónu.

tech illus FINAL copy