1. Výrazné urýchlenie postupov prác aj v zimnom období. Nevyžaduje suchý povrch pred aplikáciou ani podkladný náter a vyrovnávanie povrchu.
  2. Nemožnosť mechanicky poškodiť, a nevyžaduje teda ochranu pred zásypom. Po aplikácii sa stane neoddeliteľnou vnútornou súčasťou betónu. Je objemovo stály, trvalý a neopotrebováva sa.
  3. Je možné ho aplikovať na obe strany betónového povrchu – negatívnu i pozitívnu – z hľadiska vodného tlaku.
  4. Zjednodušenie projektu spodnej stavby konštrukcie, najmä elimináciou problematických detailov napájania membránových izolácií.
  5. Pri použití materiálov Xypex je možné plniť poskytnuté záruky. V prípade, že by sa vyskytli akékoľvek chyby v prevedení izolácií, je možné tieto chyby opraviť zvnútra konštrukcie. Toto je možné vďaka unikátnym vlastnostiam materiálov Xypex.
  6. Plná podpora zo strany spoločnosti Hydrostop, s. r. o. Zástupcovia spoločnosti spolupracujú so stavbou pri aplikácii materiálov, pravidelne navštevujú stavbu a pomáhajú aktívne riešiť akékoľvek možné problémy s realizáciou hydroizolácie.
  7. Výrazná cenová úspora. K úsporám dochádza nielen nižšou cenou samotnej izolácie, ale aj vďaka sprievodným efektom, technologickému zjednodušeniu a skráteniu času výstavby.
  8. Xypex dokáže zatesniť zmrašťovacie trhliny až do šírky 0,4 mm, za nepriepustnosť staticky stabilných trhlín do tejto veľkosti nesie spoločnosť Hydrostop, s. r. o. záruku. S tým súvisí zjednodušenie plánu výstuže, skrátenie doby inštalácie výstuže a zjednodušenie betonáže, s menším počtom následných vád betónu.